Arbejdsmarkedsstyrelsen har ved e-mail af 15. maj 2013 anmodet om
Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til høring
over udkast til: Kontanthjælpreformen ‘

 

H Ø R I N G   O V E R   U D K A S T    T I L   F O R S L A G   T I L   R E F O R M   A F
K O N T A N T H J Æ L P S S Y S T E M E T

Vedrørende GF.

Instituttet bemærker særligt i forhold til den foreslåede indførsel af
forsørgelsespligt over for samlevende, at der i 2009 er nedsat et udvalg,
som skal overveje, om der er behov for at ændre reglerne om
ægtefællers formueforhold, herunder den gensidige forsørgelses- og
underholdspligt. Dette forhold skal ses på baggrund af, at
retsvirkningsloven i det væsentlige er uændret siden 1925, og at de
samfunds- og familiemæssige forhold har ændret sig ganske væsentligt
siden da. Af kommissoriet fremgår, at udvalgets arbejde så vidt muligt
skulle være afsluttet inden for 3 år, dvs. efteråret 2012.

En så afgørende ændring som indførsel af forsørgelsespligt for papirløst
samlevende i situationer, hvor den ene eller begge ansøger om eller
modtager uddannelses- eller kontanthjælp, bør efter instituttets
opfattelse søge retsvirkningsudvalgets arbejde og ekspertise på dette
område inddraget i forbindelse med lovgivningsarbejdet, herunder
mulige afledte konsekvenser af en ændring på dette isolerede område.

 Instituttet finder – ud fra retssikkerhedsmæssige betragtninger – at
forslaget om indførsel af forsørgelsespligt for ugifte samlevende bør
undergives en mere indgående retlig vurdering, herunder med
inddragelse af Retsvirkningsudvalgets ekspertise på området.

Her den fulde version af høringssvar fra institut for menneskerettigheder, vedr kontanthjælpsreformen.. Af d 11. Juni 2013.

59_b_reform_af_kontanthjaelpssystemet